☰ منو

مخازن سختی گیر و فیلتر شنی

مخازن سختی گیر و فیلتر شنی

ساخت سختی گیرهای تبادل یونی بصورت آنیونی و کاتیونی در ظرفیت های مختلف و فیلترهای شنی عمودی

و افقی و کربن اکتیو در اندازه های گوناگون از 30 تا 4500 کیلو گرین توسط این شرکت انجام می گیرد.